Verksamhetsplan

Inriktningen för VLM-institutets långsiktiga arbete fastställdes på den ordinarie stämman 2007:  

  • att verksamheten från och med 2007 skall fokuseras på utvecklingsarbete kring lärprocessen och dess miljö samt IT-verktygens samverkan med andra system i en strävan att nå ett effektivt produktionssystem för skolans verksamhet.  

2022 års verksamhet tar sin utgångspunkt i detta och vid styrelsemöten och workshops har styrelsen prioriterat och planerat verksamhetsåret enligt följande.  

Samverkan och erfarenhetsutbyte med andra organisationer är en förutsättning för VLM arbete. Det finns därför en ambition att öka samverkan mellan medlemmarna samt med andra organisationer.

Under verksamhetsåret 2021 har VLM anordnat fördjupningsseminarier kopplat till de teman som Skolfederation erbjudit. Under 2022 fortsätter vi med detta samt strävar efter att ordnar ytterligare tematiska möten som medlemmarna har behov av. Till stöd för detta arbete kommer vi också att utveckla den nya samarbetsytan (Teams) som nu är etablerad.

Samverkan med Sambruk och Skolfederation har stärkts under 2021 och kommer fortsatt samarbete planeras. Exempelvis förstudien ”Digitala lärresurser på kran” med Sambruk och utveckling av seminarier/workshops med Skolfederation.

Den nu etablerade FoU-rådet och samverkan med Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry Internet stiftelsen, Sambruk är en plattform för VLM arbete. Samverkan ska förvaltas och vidareutvecklas under 2022. Styrelsen kommer också att aktivt söka nya samverkanspartners under året.  

VLM har sedan länge identifierat vikten av digital kompetens i skolan. I läroplanerna och nationella digitaliseringsstrategin lyfts adekvat digital kompetens fram som vision och mål. Till det kommer också utvecklingen mot digitala nationella prov. VLM fortsätter därför att anordna workshops och utbildningar som möter behov kopplat till detta. Verksamhetsårets fokus kommer att läggas på skolledare och främst kring att förbereda för digitala nationella prov.

Skolhuvudmän har ofta en systemflora av administrativa och pedagogiska stödsystem samt lärresurser. För att få dessa att samverka och uppträda på ett, för användaren, ändamålsenligt sätt behöves strategier, modeller och konkret utveckling. Behovet av att få fungerande provisionering och informationsflöden med leverantörer, myndigheter och skolhuvudmän är också vitalt. Digitala nationella prov (DNP) sätter nu extra fokus dessa frågor. VLM kommer därför att genom bl a genom erfarenhetsutbyten samt deltagande i FFiS och SiS Tk 450 aktivt främja framtagande och användning av standarder för lärande och modeller som stödjer hantering utveckling av digitala ekosystem.  

VLM har under åren drivit eller deltagit i ett antal FoU-/innovationsprojekt med lyckat resultat. Efter att vår förstudie ”Digitala lärresurser på kran” blir färdig under våren förväntar vi oss att resultatet pekar på ett antal områden där FoU och innovation kan vara aktuellt. VLM:s styrelse kommer att aktiv söka nya projekt och samarbeten som kan vara av intresse för medlemskommunerna.  

För att långsiktigt kunna stödja utvecklingen av digitala lärmiljöer behöver VLM kontinuerligt bevaka möjligheter till finansiering. Styrelsen ska därför aktivt bevaka de möjligheter som exempelvis ges via Vinnova, PTS, Allmänna arvsfonden med flera.  

Under våren kommer en ny hemsida att lanseras och styrelsen kommer att aktiv använda hemsidan och Facebook-grupp för att sprida ovanstående aktiviteters resultat. Utöver detta kommer också styrelsen också att delta eller medverka vid mässor och konferenser.  

Fråga oss

Vid frågor om verksamhetsplanen
kontaktar ni Jens Persson, Föreståndare .