Verksamhetsplan

Inriktningen för VLM-institutets långsiktiga arbete fastställdes på den ordinarie stämman 2007:  

  • att verksamheten från och med 2007 skall fokuseras på utvecklingsarbete kring lärprocessen och dess miljö samt IT-verktygens samverkan med andra system i en strävan att nå ett effektivt produktionssystem för skolans verksamhet. 

 

2023 års verksamhet tar sin utgångspunkt i detta och vid styrelsemöten och workshops har styrelsen prioriterat och planerat verksamhetsåret enligt följande.  

Samverkan och erfarenhetsutbyte med andra organisationer är en förutsättning för VLM arbete. Det finns därför en ambition att öka samverkan mellan medlemmarna samt med andra organisationer.

Under verksamhetsåret 2022 har VLM anordnat seminarier och erfarenhetsutbyten kring aktuella teman. Dessa har då knutit an till aktiviteter som exempelvis Skolfederation, SKR och Skolverket erbjudit. Under 2023 fortsätter VLM med detta samt strävar efter att ordnar ytterligare tematiska möten som medlemmarna har behov av. Till stöd för medlemmarnas erfarenhetsutbyte och gemensamma arbete kommer också den digitala samarbetsytan (Teams) att utvecklas.

Samverkan mellan VLM och Sambruk har stärkts genom den gemensamma förstudien ”digitala lärresurser på kran”. Under 2023 strävar VLM efter att utveckla denna samverkan genom bland annat uppföljande aktiviteter sikte på att främja långsiktig utveckling av lärresursområdet.

Aktivt deltagande i SKR:s aktiviteter och uppdrag kommer att ske och däribland kan aktiv medverkan i arbetet med att ta fram förlag på vilka legala krav som kan behöva förändras för att främja skolans digitalisering.

 

Den nu etablerade FoU-rådet är en viktig plattform för samverkan med externa parter. VLM kommer att sträva efter att vidareutveckla denna samverkan under 2023. Exempelvis utöka medverkan från högskola och universitet.

VLM har sedan starten sett vikten av och arbetat för digital kompetens i skolan. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och kunna ge eleverna kompetens att hantera sin samtid och framtid. För att lyckas med detta krävs ett långsiktigt, framåtsyftande och kontinuerligt arbete. I arbetet måste alla i hela styrkedjan göra sitt och ledarskapet är centralt. VLM verksamhet för 2023 tar sin utgångs i detta och kommer att ha ett tydligare elev och lärande fokus. Arbetet ska sträva efter att på ett tydligare sätt synliggöra nyttan kopplat till elevens lärande och välmående samt främja att alla länkar i styrkedjan medverkar i den fortsatta utvecklingen. 

Skolhuvudmän har ofta en systemflora av administrativa och pedagogiska stödsystem samt lärresurser. För att få dessa att samverka och uppträda på ett, för användaren, ändamålsenligt sätt behöves strategier, modeller och konkret utveckling. Behovet av att få fungerande provisionering och informationsflöden med leverantörer, myndigheter och skolhuvudmän är också vitalt. Digitala nationella prov (DNP) sätter nu extra fokus dessa frågor. VLM kommer därför att genom bl a genom erfarenhetsutbyten samt deltagande i FFiS och SiS Tk 450 aktivt främja framtagande och användning av standarder för lärande och modeller som stödjer hantering utveckling av digitala ekosystem.  

VLM har under åren drivit eller deltagit i ett antal FoU-/innovationsprojekt med lyckat resultat. Förstudien ”Digitala lärresurser på kran” har synliggjort flera utvecklingsområden och behovet av förnyelse inom lärresursområdet. VLM siktar därför på driva förnyelse inom området och att konkreta FoU-projekt kommer tillstånd. Parallellt fortsätter sökandet efter andra förnyelse-aktiviteter och samarbeten som kan vara av intresse för medlemskommunerna.   

För att långsiktigt kunna stödja utvecklingen av digitala lärmiljöer behöver VLM kontinuerligt bevaka möjligheter till finansiering av aktiviteter och projekt. Styrelsen ska därför aktivt bevaka de möjligheter som exempelvis ges via Vinnova, PTS, Allmänna arvsfonden med flera.   

Under året kommer styrelsen att fortsätta utveckla och aktivt använda den nylanserade hemsidan samt nyttja befintliga sociala medier för att sprida ovanstående aktiviteters resultat. Utöver detta kommer också styrelsen också att delta eller medverka vid mässor och konferenser.   

Fråga oss

Vid frågor om verksamhetsplanen
kontaktar ni Jens Persson, Föreståndare .