Samverkan för att främja utveckling 

Sammanfattanderubrik

Samverkan med andra organisationer är en förutsättning för VLM arbete. Det finns därför en ambition att öka samverkan mellan medlemskommunerna samt med övriga kommuner i de tre län som VLM verkar. Arbetet planeras ske genom de att tre noder som etablerades under 2020. Nodernas uppdrag är att skapa kontaktytor med samarbetspartners och samla kommunerna kring relevanta teman för konkret främja utvecklingen mot intentionerna i styrdokumenten och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Fokus kommer att läggas på att följa upp och förstärka de seminarier som Internetstiftelsen (Skolfederation) genomför. Den nu etablerade FoU-rådet och samverkan med Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry Internet stiftelsen, Sambruk och Gävle högskola är en plattform för VLM och nodernas arbete. Samverkan ska förvaltas och vidareutvecklas under 2021. Styrelsen kommer också att aktivt söka nya samverkanspartners under året.