VLM-institutets verksamhetsplan 2018
 
Inriktningen för VLM-institutets långsiktiga arbete fastställdes på den ordinarie stämman 2007:
 
att verksamheten från och med 2007 skall fokuseras på utvecklingsarbete kring lärprocessen och dess miljö samt IT-verktygens samverkan med andra system i en strävan att nå ett effektivt produktionssystem för skolans verksamhet.
 
2018 års verksamhet tar sin utgångspunkt i detta och vid styrelsemöten och workshops har styrelsen prioriterat och planerat verksamhetsåret enligt följande.
 
Digitala strategier och digitalt ledarskap
Ett beslut om den föreslagna nationella IT-strategin för skolan förväntas under 2018. VLM kommer därför att ha fokus på att möta de förutsättningskrav och förändringar i läroplanerna som kommer att träda i kraft under 2018. Redan påbörjat arbete med utbildningar, systemmiljöer och digitala läromedel fortsätter och utvecklas utifrån kraven i läroplanerna, Nationella digitaliseringsstrategin samt den tillhörande handlingsplanen. Under året planeras arbetsmöten för att identifiera ytterligare nyckelområden som kan vara relevanta för medlemskommunerna att samverka kring.
 
Strategier för hållbar systemmiljö och systemarkitektur
Skolhuvudmän har ofta en systemflora av administrativa och pedagogiska stödsystem. För att få dessa att samverka och uppträda på ett, för användaren, ändamålsenligt sätt behöver strategier arbetas fram. Workshops på temat kommer att anordnas. Denna del innefattar också aktivt främja av informationssäkerhet och standarder för lärande.
 
Digital kompetens och digitalt ledarskap
I den föreslagna nationella IT-strategin lyfts adekvat digital kompetens* fram som vision och mål. VLM har sedan tidigare identifierat vikten av digital kompetens i skolan. VLM fortsätter därför att anordna utbildningar på temat. 2018 kommer bl a utbildningar digitala utvecklingsledare fortsätta. Extra fokus kommer att läggas på det digitala ledarskap och insatser som främjar medlemskommunernas strävan mot de nationella målen. I linje med detta fortsätter VLM sitt engagemang i framtagandet av LIKA för lärare även under 2018.
 
Digitala läromedel
Arbetet med strategier för utveckling av och övergång till digitala läromedel blir allt viktigare. Det tidigare påbörjade arbetet på temat fortsätter genom aktiv dialog med läromedelsproducenter, SKL, Skolverket m fl.
 
Samverkan med andra organisationer för att främja utveckling
Samverkan med andra organisationer är en förutsättning för VLM arbete. Därför kommer styrelsen att utveckla nuvarande samarbeten och aktivt söka nya samverkanspartners.

FoU och innovation
VLM har under åren drivit eller deltagit i ett antal FoU-/innovationsprojekt med lyckat resultat. Den nu pågående samverkan med Invigos i det innovativa arbetet kring Alla kan skriva fortsätter och slutförs. Eftersom detta projekt nu är framgångsrikt på egen hand kan VLMs arbete och stöd nu succesivt mot något nytt. VLMs styrelse kommer därför att aktiv arbeta för att hitta och involvera oss i nya, för medlemskommunerna, intressanta projekt.
 
Bevakning av möjliga finansieringskällor
För att långsiktigt kunna stödja utvecklingen av digitala lärmiljöer behöver VLM kontinuerligt bevaka möjligheter till finansiering. Styrelsen ska därför aktivt bevaka de möjligheter som exempelvis ges via Vinnova.
 
Information och kommunikation
Styrelsen kommer under året att aktiv använda hemsidan och Facebook-gruppen för att sprida ovanstående aktiviteters resultat. Utöver detta kommer styrelsen också att delta eller medverka vid mässor och konferenser.
 
* EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG)
 
 
Uppsala 20180312
 
Erik Björk, Ordförande
Jens Persson, Föreståndare