VLM-institutets verksamhetsplan 2017
 
Inriktningen för VLM-institutets långsiktiga arbete fastställdes på den ordinarie stämman 2007:
att verksamheten från och med 2007 skall fokuseras på utvecklingsarbete kring lärprocessen och dess miljö samt IT-verktygens samverkan med andra system i en strävan att nå ett effektivt produktionssystem för skolans verksamhet.
 
2017 års verksamhet tar sin utgångspunkt i detta och vid styrelsemöten och workshops har styrelsen prioriterat och planerat verksamhetsåret enligt följande.
 
Digitala strategier och digitalt ledarskap
Ett beslut om den föreslagna nationella IT-strategin för skolan förväntas under 2017. VLM kommer därför att ha fokus på att möta de förutsättningskrav och förändringar i läroplanerna som är beskrivna i Skolverkets förslag. Redan påbörjat arbete med utbildningar, systemmiljöer och digitala läromedel fortsätter och utvecklas i förhållande till innehållet i förslaget. Under året planeras arbetsmöten för att identifiera ytterligare nyckelområden som kan vara relevanta för medlemskommunerna att samverka kring.
 
Strategier för hållbar systemmiljö och systemarkitektur
Skolhuvudmän har ofta en systemflora av administrativa och pedagogiska stödsystem. För att få dessa att samverka och uppträda på ett, för användaren, ändamålsenligt sätt behöver strategier arbetas fram. Workshops på temat kommer att anordnas. Denna del innefattar också aktivt främja av standarder för lärande.
 
Digital kompetens och digitalt ledarskap
I den föreslagna nationella IT-strategin lyfts adekvat digital kompetens* fram som vision och mål. VLM har sedan tidigare identifierat vikten av digital kompetens i skolan. VLM fortsätter därför att anordna utbildningar på temat. 2017 kommer bl a utbildningar för IT-strateger och digitala utvecklingsledare fortsätta. Extra fokus kommer att läggas på det digitala ledarskap och den förändringsledning som förväntas för att nå vision och mål.
 
Digitala läromedel
Arbetet med strategier för utveckling av och övergång till digitala läromedel blir allt viktigare. Det tidigare påbörjade arbetet på temat fortsätter genom aktiv dialog med läromedelsproducenter, SKL, Skolverket m fl.
 
Samverkan med andra organisationer för att främja utveckling
Samverkan med andra organisationer är en förutsättning för VLM arbete. Därför kommer styrelsen att utveckla nuvarande samarbeten och aktivt söka nya samverkanspartners. Bl a kommer ett nytt samarbete kring följeforskning att inledas med Sara Bengtsson Karolinska Institutet, Helena Moreau Pedagogika och VLMs representant Helena Palm Höijer Söderhamn.
 
FoU och innovation
VLM har underåren drivit eller deltagit i en antal FoU-/innovationsprojekt. Samverkan med Invigos i det innovativa arbetet kring Alla kan skriva fortsätter. Under 2016 beviljades ytterligare medel från Vinnova för ett projekt som kommer pågå under 2017. Utöver det kommer styrelsen att aktivt försöka finna och stödja nya innovativa idéer/projekt som främjar elevens lärande.
 
Bevakning av möjliga finansieringskällor
För att långsiktigt kunna stödja utvecklingen av digitala lärmiljöer behöver VLM kontinuerligt bevaka möjligheter till finansiering. Styrelsen ska därför aktivt bevaka de möjligheter som exempelvis ges via Vinnova.
 
Information och kommunikation
Styrelsen kommer under året att aktiv använda hemsidan och den nystartade Facebook-gruppen för att sprida ovanstående aktiviteters resultat. Utöver detta kommer styrelsen också att delta eller medverka vid mässor och konferenser.
 
* EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG)
 
 
Uppsala 20170306
 
Erik Björk, Ordförande
Jens Persson, Föreståndare